Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola služieb
Adresa školyHlavná 6, 091 01 Stropkov
Telefón+421 x 054 7181500
E-mailsoupsp@soustropkov.edu.sk, soshlavnasp@sosstropkov.edu.sk
WWW stránkasoshlavnasp.edupage.org
ZriaďovateľVUC Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Daniel Soóš   
ZRŠIng. Eva Vandová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Miroslav Malina0910431169
pedagogickí zamestnanciMgr. Miroslav Malina 
 Mgr. Mária Vaňková 
zástupca žiakovIveta Goroľová 
ostatní zamestnanciMgr. Nikola Milá 
   
zástupcovia rodičovEva Demeterová 
 Lucia Kallyová 
 Stanislav Sivák 
   
zástupca zriaďovateľaMUDr. Peter Obrimčák 
 MUDr. Martin Jakubov 
 Mgr. Alfonz Veselý 
 JUDr. Mária Madzinová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK VŠV predmetovRNDr. Eva PlávkováVŠV 
PK OPIng. Anna MotykováOP 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 167

Počet tried: 5

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
1. BD31 
1. HF34 
2. BD34 
2. HF34 
3. BD34 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 65/ 33

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 65/ 33

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0/ 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 61/ 29

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 65/ 33


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   65    
prijatí   65    
% úspešnosti   100    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKAPCAPIAUOBIOCTOCUJCVMCOKDEJDOAEKLEKOEKOEOR
1. BD   1,53       1,29 1,57 
1. HF         2,32  2,56  
2. BD 1,69 2      2,08  2,14 
2. HF     1,91      2,44  
3. BD1,43  3      3,29  2,71 

TriedaEKRESPELKELAETVFYZHOKHVYHSZCHEINFINFKMVKCJMVS
1. BD         1,48 1,36   
1. HF     2,78   2,252,29   2,19
2. BD  1,92  2    1,66    
2. HF          1,85    
3. BD  2,86    1,57       

TriedaMKTMATMATMTEMECNBVNBV/ETVNMLNASNEJNEJOBNODPODKOVY
1. BD  1,75       2,111,38   
1. HF2 2,97 2,83     2,82 2,32  
2. BD  2,24       2,1   1,76
2. HF  2,89 2,75     2,22 1,78  
3. BD  1,83       1,92,14  2,03

TriedaOVYPOVPVYPČOZPRNPKOPSVPPUREGSJLSKOSVYSprSTOSTT
1. BD1,42 1,24      1,72  1,03 1,67
1. HF    2,192,78   2,65     
2. BD  2      21,81 1,142,19 
2. HF     1,75   2,56     
3. BD  1,57     1,521,77  1,131,65 

TriedaSTZSTNSPHTCKTPYTECTECTŠVTEVTEVTČOZUCSUSPUSPVYP
1. BD   2  1,331,06       
1. HF2,78   2,13      2,25   
2. BD   1,77  2,061,62       
2. HF2,25   2,04      2,74   
3. BD      1,651,4    1,39  

TriedaVYTVBNZAEZPDZLRZYUZRPZAVZDRZIV
1. BD  2,27 1,8     
1. HF          
2. BD      1,75   
2. HF          
3. BD   1,57      

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
1. BD361910700100
1. HF34652300000
2. BD311521202210
2. HF33851307000
3. BD25183400110

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. BD36303085,17303085,1700,00
1. HF3400,0000,0000,00
2. BD31260389,76243984,101645,66
2. HF3300,0000,0000,00
3. BD25127752,28115947,481184,80

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Nemecký jazykB126(9/17)68,84%2649,04%2671081 2,1226
Praktická časť odbornej zložky 26(9/17)           
Slovenský jazyk a literatúra 26(9/17)52,65%2660,02%267127  2,0026
Teoretická časť odbornej zložky 26(9/17)    14111  1,5026

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 26(9/17)233   1,1226

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
1. BD6445 H 00 kuchár/2487 H01 autoopravár-/01 mechanik
1. HF6421 L spoločné stravovanie/4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
2. BD6445 H 00 kuchár/2487 H01 autoopravár-/01 mechanik
2. HF6421 L spoločné stravovanie/4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
3. BD6445 H 00 kuchár/2487 H01 autoopravár-/01 mechanik

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP115110
DPP1010
ZPS1   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov077
MOV055
spolu01212

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1. BDETV, TSV, OBN1,1,1
2. BDTSV2
3, BDTSV2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška60
2.kvalifikačná skúška10
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
futbal163. miesto   
cezpoľný beh33. miesto   
halový futbal103. miesto   
basketbal 103. miesto   
volejbal123, miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

    Základná prezentácia školy je na www.soshlavnasp.edupage.org., kde je uvedený kontakt na školu, študijné  a učebné odbory, mimoškolské aktivity, aktuálne oznamy a všetky informácie potrebné na oboznámenie sa zo školou.

    Spolupráca s rodičmi sa realizuje  predovšetkým prostredníctvom rodičovského združenia, minimálne štyrikrát ročne a v prípade potreby prostredníctvom triednych učiteľov, rodičia majú telefónny a e-mailový kontakt na triednych učiteľov ako aj na vedenie školy v prípade riešenia nutných problémov, rodičia spolupracujú so školou aj v mimoškolskej činnosti žiakov.

Rodičia môžu podľa potreby konzultovať  svoje problémy a výchovu  s výchovným poradcom na škole .

    Škola spolupracuje s okresným zdravotným strediskom, ktoré každoročne pripravuje pre žiakov rôzne besedy a prednášky najmä na témy: Výchova k plánovanému rodičovstvu, Prevencia proti nákazlivým chorobám a podobne, témy prispôsobujeme potrebám žiakov, ktorí sú prevažne rómskeho pôvodu.

    Škola vytvára optimálne podmienky aj v oblasti mimoškolskej činnosti na sebarealizáciu a prezentáciu na verejnosti v rámci mesta , okresu a regiónu.    

     Škola sa zapája do všetkých súťaží  organizovaných okresnou a krajskou radou SASŠ. Škola spolupracuje  aj s volejbalovým klubom VK Tesla Stropkov, kde podporuje mládežnícke hnutie v tomto športe a je spoluorganizátorom  tradičného volejbalového turnaja s medzinárodnou účasťou „ Ondavský pohár“ . V rámci propagácie školy každoročne škola usporadúva pre verejnosť a rodičov žiakov   „ Deň otvorených dverí“ a   „Súťaž zručnosti“ , ktorá poukazuje na nadobudnutú zručnosť žiakov počas odbornej prípravy. Žiaci prezentujú svoje, teoretické a praktické zručnosti a výrobky v oblasti regionálnej gastronómie podľa svojich schopností a možností napomáhajú pri výrobe učebných pomôcok.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2017/2018 neboli realizované žiadne projekty.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2017/2018 inšpekčná činnosť nebola realizovaná.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola má vo vzťahu k zameraniu a počtu žiakov zodpovedajúce priestorové vybavenie a podmienky pre teoretické  i praktické vyučovanie. Podmienky sa každoročne zlepšujú. Na teoretickom vyučovaní  majú žiaci  k dispozícii tri špeciálne učebne vybavené počítačmi, televízormi a interaktívnymi tabuľami. Všetky triedy sú funkčne vybavené, ich kapacita a veľkosť umožňuje realizovať vzdelávací program na požadovanej úrovni.

     Žiaci majú k dispozícii kvalitne vybavenú športovú halu a posilňovňu, kde sa realizujú hodiny telesnej a športovej výchovy. Taktiež sa tam organizujú akcie spojené so športovou činnosťou, do ktorých sa škola zapája. Sociálne zariadenia  a šatne v športovej hale sú zrenovované a vyhovujúce.

     Odborný výcvik  sa realizuje v učebniach a dielňach, ktoré sú kapacitne na dobrej úrovni. Učebne a dielne sú vybavené zariadením, strojmi a prístrojmi, ktoré sú potrebné na efektívne vyučovanie jednotlivých učebných odborov. Cieľom školy je neustále dopĺňanie a vybavenie pracovísk , na skvalitnenie odborného výcviku.  Priestory sa vylepšili aj v tomto roku, pribudli   nové učebne

     Škola nemá internát ani školskú kuchyňu.

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1.     Schválený rozpočet na rok 2017 predstavuje bežné výdavky v sume 320.713,- €. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu a bežné výdavky sa navýšili zo ŠR na sumu 337.245 €.

2.     V šk. roku 2017/2018 škola nedostala  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

3.     Škola nepožiadala o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v roku 2017.

4.     Škola nezískala finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb, alebo fyzických osôb.

5.     Ostatné finančné prostriedky účelovo určené v roku 2017:

-        na revízie elektrických zariadení 3.700 €,

-        na odchodné 1.139 €,

-        na úhradu nákladov spojených s maturitnými skúškami  1.129 €,

-        hmotná zainteresovanosť zamestnancov 6.073 €,

-        navýšenie mzdových nákladov pedagogickým a odborným zamestnancom a zamestnancom vo verejnom zaujme 3.316 €,

-        príspevok na učebnice cudzieho jazyka 975 €. 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Prijatím zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní začala reforma vzdelávania na  základných a stredných školách v Slovenskej republike. Cieľom reformy je premena tradičnej školy na modernú, ktorá poskytuje poznatky, vedomosti a zručnosti na úrovni zodpovedajúcej súčasným požiadavkám spoločnosti.

    Cieľom školy je vytvorenie odbornej a materiálno- technicky veľmi dobre zabezpečenej školy s orientáciou na služby a podnikanie v spoločnom stravovaní a v oblasti opráv automobilov.

   V koncepčnom zámere školy sme venovali pozornosť štruktúre odborov v sieti SOŠ, Hlavná 6 Stropkov, v nadväznosti na potreby trhu práce a zamestnávateľov. Zámer vychádza z princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa školského zákona o výchove a vzdelávaní. Škola chce pokračovať v nastúpenom trende skvalitňovania materiálno-technického vybavenia učebných odborov kuchár a autoopravár. Škola vybavila zrekonštruované priestory na odbornom výcviku počítačovou učebňou.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Na základe SWOT analýzy  a snahy zlepšiť materiálno – technické podmienky, tým zvýšiť kvalitu výchovno –vzdelávacieho procesu vidíme pozitíva a negatíva školy:

 

Silnými stánkami školy :

 

- Vybavenosť školy modernou didaktickou a počítačovou technikou a jej využívanie vo    výchovno-vzdelávacom procese.

-   Kvalifikovanosť, skúsenosti a kvalita pedagogických zamestnancov

-   Ochota pedagogických zamestnancov ďalej sa vzdelávať

-   Komplexnosť školy , jej poloha a športová hala

-   Dobré vybavenie odborných učební

-   Tradícia a flexibilita školy

-   Rozmanitá mimoškolská činnosť, zapojenie žiakov do mimoškolskej činnosti

 

 

Slabé stránky školy sú:

 

- Nezamestnanosť v regióne je vysoká, čo spôsobuje slabé uplatnenie žiakov

- Nedostatočná spolupráca s rodičmi, ktorá je spôsobená sociálnym prostredím                       

- Takmer všetci žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia

- Záujem rodičov a detí je v rozpore s potrebami praxe a v rozpore s ich rozumovými schopnosťami

 

 

Návrh opatrení

 

   Výchovu a vzdelávanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby s dôrazom na meniace sa podmienky  a požiadavky spoločnosti. Pokračovať v budovaní moderných učební. Pokračovať v skvalitňovaní materiálno-technických podmienok najmä na odbornom výcviku. Organizovanie voľno časových aktivít s cieľom rozširovania vedomostí a zručnosti žiakov.  Hľadať možnosti zlepšenia prospechu a dochádzky slabých žiakov. Starať sa o odborný rast učiteľov a majstrov OV prostredníctvom ďalších vzdelávaní. Zosúladiť pripravenosť žiakov s požiadavkami trhu práce. V snahe zvýšiť záujem absolventov základných škôl o štúdium na našej škole zabezpečiť lepšie komunikačné väzby so základnými školami v regióne. Organizovať informačné vstupy na schôdzkach združení rodičov základných škôl a inštalovať informačné panely o škole a o vyučovacích odboroch na základných školách.

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Celkový počet absolventov za školský rok: 50 žiakov / 35 dievčat

Prijatí na VŠ: 5 t. j. 10%

Prijatí do zamestnania: 25 t. j. 50 %

Evidovaní na úrade práce 9 t. j. 18 %

Pokračuje v nadstavbovom štúdiu: 8 t. j. 16 %

ˇNezistení: 3 t. j. 6 %

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V súvislosti s psychohygienickými podmienkami na škole je potrebné uviesť, že v tomto šk. roku je treba optimalizovať sociálne vzťahy, posilňovať duševnú sviežosť a tvorivosť pedagógov a žiakov. Snahou všetkých pedagogických pracovníkov je hľadanie možností vyhýbania sa jednotvárnosti v práci a vo voľnom čase, viesť žiakov k zvládaniu náročných životných situácií ( riešenie konfliktov) . Pridružujú sa problémy, ktoré sa týkajú vzťahov medzi rodinou a školu, medzi pedagogickým pracovníkom a žiakom. Preto cieľom každého pedagóga je citlivo riešiť konfliktné situácie, objektívne hodnotiť žiaka, vytvárať priaznivé podmienky pre jeho ďalší rozvoj.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2017/2018 sa nerelizovali žiadne krúžky.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Z pohľadu spolupráce našej školy s rodičmi je možné povedať, že je na dobrej úrovni najmä u žiakov, ktorí dosahujú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Títo rodičia javia záujem nielen o rodičovské združenia, ale aj o mimoškolskú činnosť a  prezentáciu detí na verejnosti. Zaujímajú sa o ich zaradenie do praxe a zamestnania po ukončení štúdia, či pri zvyšovaní  kvalifikácie, alebo možnosti uplatnenia sa na trhu práce.  S opačným a komplikovaným  prístupom sa stretávame s rodičmi žiakov, ktorí vykazujú nepravidelnú dochádzku do školy, čo sa adekvátne odráža aj vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch. U týchto rodičov nemožno hovoriť o nejakej spolupráci,  nejavia záujem o výsledky nielen v škole, ale aj v mimoškolskej činnosti. Sú to rodičia rómskych žiakov, spolupráca s nimi je   časovo náročná a ťažká.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

V tejto oblasti škola má dobré skúsenosti. Škola spolupracuje pri organizovaní a prezentácií na verejnosti pri rôznych aktivitách v rámci mesta, či okresu. Pre verejnosť každoročne žiaci odboru kuchár realizujú Súťaž zručnosti, v rámci ktorej prezentujú svoje schopnosti a zručnosti zhotovením rôznych výrobkov, či funkčných modelov. Veľmi dobrá spolupráca s verejnosťou  je v oblasti mimoškolskej činnosti, najmä v športe.  Verejnosť podporuje najmä mládežnícke aktivity ako medzinárodný volejbalový turnaj o Ondavský pohár,  dorasteneckú futbalovú ligu. Aj v budúcnosti chce škola udržiavať kontakt s verejnosťou, hľadať nové možnosti realizácie našich žiakov nielen vo vzdelávaní, ale aj v mimoškolskej činnosti.

Záver

SOŠ Hlavná 6 v Stropkove bude aj naďalej pokračovať v zdokonaľovaní podmienok vo výchovno- vzdelávacom procese a flexibilnom zaraďovaní takých študijných a učebných odborov, ktorých absolventi by sa uplatnili v našom regióne.

Vypracoval: Ing. Daniel Soóš

V Stropkove, 4. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy súhlasí s predloženou správou o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2017/2018

Predseda RŠ: Mgr. Miroslav Malina

Schválenie zriaďovateľom školy

Odbor školstva PSK berie na vedomie správu o výchovno - vzdelávacej činnosti SOŠ, Hlavná 6, Stropkov.

V Prešove dňa:

PaedDr. Ján Furman

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria