Navigácia

Stránky predmetovej komisie účtovníctvo a štatistika

O predmetoch

                                                                                                    Vyučujúci:Ing.Motyková A.

                                       

 

                                          OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

             Predmet :Účtovníctvo a štatistika                                    Trieda : 2.H

 

 1.Q :                                  Opakovanie z 1. ročníka

             

 

                        1.Majetok podniku a zdroje krytia

                             -Členenie majetku( dlhodobý a krátkodobý )

                             -Zdroje krytia majetku (vlastné a cudzie)

                             -Aktíva  a pasíva

 

 

                        2.Súvaha a súvahové účty

                             -Pojem, forma  obsah súvahy

                             -Druhy súvah

                             -Forma (podoba) účtu a vznik súvahových účtov(účty aktív

                               a účty pasív)

                             -Základné pravidlá účtovania na súvahových účtoch

 

 

                         3.Účtovanie o peniazoch

                               -Účet 211 –pokladnica

                               -Účet 213 –ceniny

                               -Účet 261 –peniaze na ceste

                               -Účet 221 –bankové účty

 

 

 

                                                                                               Vyučujúci:Ing.Motyková A  

 

 

                                                          OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

 

                   Predmet: Účtovníctvo a štatistika                                     Trieda: 1.H

 

 

1.Q

 

 

                 1.Význam a úlohy účtovníctva

                   -Právna úprava účtovníctva

                   -Základné pojmy (účtovná jednotka, účt.obdobie, účtovné doklady)

                

                 

                 2.Majetok a zdroje krytia majetku

                   -Členenie majetku (dlhodobý a krátkodobý)

                   -Zdroje krytia majetku(vlastné a cudzie)

                   -Aktíva a pasíva

                   -Inventúra a inventarizácia majetku a záväzkov

    

 

                 3.Súvaha

                   -Pojem, forma a obsah súvahy

                   -Druhy súvahy

 

 

                 4.Sústava účtov

                  -Forma (podoba) účtu

                  -Vznik Súvahových účtov (účty aktív a účty pasív)

                  -Základné pravidlá účtovania na súvahových účtoch

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria