Navigácia

Stránky predmetovej komisie cestovný ruch

O predmetoch

                                                                                                      Vyučujúci:Ing.Motyková A.

 

                                         

                                          OKRUH OTÁZOK

                                                   na skúšky pre NŠ-Externé

                                                                                          

                 Predmet : Cestovný ruch                                               Trieda .2.H

 

 

1.Q :

         

                        1.Charekteristika CR (pojem,význam-prínosy)

                             -Druhy a formy CR

                             -Organizácia CR u nás:a- Cestovné kancelárie a ich úlohy

                                                                  b- Ubytovacie zariadenia-motelové

                                                                       podniky, podľa čoho sa zaraďujú

                                                                       do kategórií a tried,a aké sú klasi-    

                                                                       fikačné znaky pre zaradenie U2

                                                                       do tried  

                                                                   c-Pohostinské podniky-podľa čoho sa

                                                                       zaraďujú do kategórií a skupín

                  

 

                       2.Subjekt CR (dopyt)

                            -Kto je nositeľom dopytu po službách CR

                            -Činitele (faktory),ktoré ovplyvňujú vývoj dopytu v CR

                                (Ekonomické,mimoekonomické )

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria