Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

O projekte

 "Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"  

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

 

CIEĽ PROJEKTU: Prostredníctvom inovatívneho vzdelávania prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania.

 

Špecifický cieľ projektu 1: Pripraviť pedagogických pracovníkov na novú formu vzdelávania tak, aby jeho absolvent spĺňal aktuálne požiadavky zamestnávateľov, príp. ďalšieho vzdelávania.

 

Špecifický cieľ projektu 2: Skvalitniť proces vzdelávania podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovácie didaktických pomôcok.

 

Špecifický cieľ projektu 3: Podporiť kľúčové odborné kompetencie absolventov SOŠ implementáciou nových poznatkov s využitím moderných technológií do školského vzdelávacieho programu.

 

 

AKTIVITY:

 

1.1 - Odborné vzdelávanie pedagógov "Moderná európska kuchyňa"

 

1.2 - Odborné konferencie a workshopy

 

1.3 - Odborné vzdelávanie pedagógov "Autoopravár"

 

2.1 - Podpora projektového vyučovania s využitím IT techniky

 

3.1 - Nové školské vzdel. programy a učebné materiály, didaktické pomôcky a ich využívanie pri výučbe

 

3.2 - Zvýšenie úovne odbornej praxe žiakov

 

 

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU: 9/2010 - 10/2012

 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

- pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy: 14

- žiaci strednej odbornej školy: 126

 

 

      

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria