Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

Aktivita 1.1 Odborné vzdelávanie pedagógov

"Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

Cieľ aktivity:

 

Poskytnúť pedagógom odborných predmetov možnosť získania nových poznatkov z oblasti gastronómie a kultúry nápojov a doplniť ich vedomosti o moderné postupy spracovania zdravých potravín a prípravy i podávania nápojov u nás i v zahraničí.

 

Trvanie aktivity:

 

1.9.2010 - 31.10.2012

 

Popis aktivity:

 

Funkcia – účel: Zvýšenie odbornosti pedagogického personálu školy tak, aby dokázali žiakom odprezentovať aktuálne trendy v oblasti gastronómie. Rast odbornosti aj na základe transferu know-how z zahraniči.

 

Čas – realizácia aktivity vrátane jej prípravy bude trvať 23 mesiacov

 

Vstupy:

 

personálne – projektový realizačný tím (odborná stránka i riadenie projektu), lektori zabezpečení vzdelávacou inštitúciou, zahraniční partneri

priestorové a technické vybavenie – zabezpečené v rámci projektu (nákup zariadení) alebo cez vybranú vzdelávaciu inštitúciu

 

Metóda - zaškolenie pedagógov sa bude realizovať formou subdodávky vzdelávacími inštitúciami.

 

Keďže problematika práce pedagóga - lektora je nesmierne široká, nedá sa očakávať, že jedno školenie urobí z absolventa profesionála. Navyše pedagógovia musia priebežne zabezpečovať vzdelávací proces a ich účasť na školeniach si bude vyžadovať zabezpečiť suplovanie. Preto vzdelávanie bude prebiehať vo viacerých častiach formou niekoľkodňových blokov počas 20 mesiacov + 3 mesiace prípravy.

 

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity budú:

 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít podľa presnej špecifikácie predmetu zákazky
 • realizácia vzdelávania pod spoločným názvom Moderná európska kuchyňa, pozostávajúceho z  9 odborných kurzov a individuálneho vzdelávania zabezpečených týmito spôsobmi:

 

A) formou realizácie kurzov/modulov akreditovaného vzdelávania šitých na požiadavky cieľovej skupiny vybranou vzdelávacou inštitúciou:

 

 

1.1.1 Kuchárske umenie v 21. storočí

Obsah: Kurz zameraný na vysvetlenie funkčnosti a predvedenie používania moderných technológií v príprave jedál

Rozsah: min. 40 hodín v niekoľkých blokoch

Organizačné zabezpečenie: výuka vo vzorovej kuchyni, ktorá bude na danú dobu realizátorom vzdelávania vybavená najmodernejšími technologickými

zariadeniami (napr. hold-o-mat, moderný konvektomat, šokový zmrazovač ). Táto kuchyňa vrátane lektorov bude k dispozícii našej škole na dohodnutú dobu 6

týždňov počas každého školského roka, pričom dokážeme veľmi efektívne zrealizovať vzdelávania pedagógov (popis v tejto aktivite – moduly 1.1.1. A 1.1.2 , ale i

externé vzdelávanie žiakov (popis v aktivite  3.2)

Počet účastníkov: každoročne 4 – 6 pedagógov odborných predmetov

 

1.1.2 Zdravá kuchyňa = zdravý život

Obsah: Kurz zameraný na vysvetlenie pôsobenia vybraných potravín na ľudský organizmus, čo mu škodí a čo a ako prospieva + predstavenie

zdravých jedál pre vybrané druhy hostí podľa veku, pôvodu a zdravotného stavu

 

Rozsah: min. 40 hodín v niekoľkých blokoch

Organizačné zabezpečenie: ako v aktivite 1.1.1

 Počet účastníkov: každoročne 4 – 6 pedagógov odborných predmetov

 

 

1.1.3 Moderná kuchyňa vo svete

Cieľom tejto časti projektu je umožniť účastníkom zoznámiť so špecialitami - ich prípravou, ale tiež porovnať spôsoby prípravy jedál u nás a v zahraničí (používané materiály, stroje, zariadenia,

 

postup prípravy až po podávanie)

Zameranie: podpora rastu odbornosti a tímovej spolupráce

Rozsah:  4 dni pre 6 osôb 

Obsah:

 • 2 dni školenie o nemeckých špecialitách, tradičných jedlách vo vybranom regióne, netradičných nápojoch, ale i o moderných vychytávkach v gastronomickom odbore - plánujeme návštevu vybraného predvádzacieho kuchynského štúdia, kde pri predstavení nových zariadení (inovatívnosť, funkčnosť, výhody/nevýhody) a ukážkach použitia týchto noviniek budú prezentované jedlá národnej i medzinárodnej kuchyne vrátane ich servírovania. Takéto štúdio je napr. v Lipsku, preto prichádza do úvahy školenie priamo v Nemecku alebo zabezpečenie zahraničných lektorov s ich vybavením a surovinami na Slovensku.
 • 2 dni exkurzia po moderných kuchyniach vo vybraných reštauráciách a hoteloch kategórie min. ****  – ukážka malých i maxi kuchýň s moderným vybavením umožňujúcim veľmi efektívnu prevádzku

Vyhodnotenie – správa a spracovaná publikácia, resp. jej časť dotýkajúcej sa konkrétnej časti aktivity

Výstup: spracovaná brožúrka pod spoločným názvom „Ochutnajme Európu“, ktorá bude pozostávať z niekoľkých častí a bude obsahovať postrehy, tiež

recepty na miestne špeciality a pod.

 

 

1.1.4 Umenie pripraviť kávu - baristický kurz

             

Obsah: Kurz zameraný na spoznanie histórie kávy, spôsobu jej pestovania a spracovania, pôsobenie kávy na ľudský organizmus , kávovar a manipulácia s ním ,

mlynček a mletie kávy, príprava espressa a rôznych druhov káv, základy techniky Latte Art a predvedenie používania moderných technológií v príprave rôznych

druhov kávy

Rozsah: min. 24 hodín

Organizačné zabezpečenie: výuka vo vzorovej prevádzke, ktorá bude na daný modul realizátorom vzdelávania vybavená najmodernejšími technologickými

zariadeniami na výrobu kávy.

Počet účastníkov: každoročne 4 – 6 pedagógov odborných predmetov

 

 

1.1.5 Káva – nápoj spájajúci národy

Cieľom tejto časti vzdelávania je umožniť transfer know-how v oblasti spracovania a prípravy kávy a gastronomických špecialít z Talianska.

 

Rozsah:  4 dni pre 6 osôb

Obsah:

 • Taliani sú veľmi dobrí v predstavení histórie, spracovania, ako aj samotnej prípravy a podávania rôznych druhov kávy, preto jej budeme venovať polovicu času (2 dni)
 • v druhej polovici sa účastníci dozvedia tipy a triky pri príprave tradičných jedál talianskej kuchyne (2 dni) s možnosťou zoznámenia sa s technologickým vybavením jednotlivých kuchýň

Vyhodnotenie – správa a spracovaná publikácia, resp. jej časť dotýkajúcej sa konkrétnej časti aktivity

Výstup: spracovaná brožúrka pod spoločným názvom „Ochutnajme Európu“, ktorá bude pozostávať z niekoľkých častí a bude obsahovať postrehy, tiež recepty na miestne špeciality a pod.

 

Efekty dosiahnuté realizáciou týchto modulov vzdelávania:

 

 • nárast odbornosti  pedagógov
 • zlepšenie tímovej spolupráce členov pedagogického zboru
 • zdokonalenie jazykových schopností účastníkov
 • zvýšenie motivácie účastníkov pre prácu s mládežou v danom odbore

 

B) formou účasti vybraných pedagógov na odborných  školeniach realizovaných externou vzdelávacou firmou cez akreditované kurzy v tomto rozsahu:

 

 

1.1.6 Nápojová kultúra

 

Obsah: Kurz zameraný na vysvetlenie pravidiel výberu, prípravy a podávania rôznych druhov teplých a studených nápojov, alko- i nealkoholických nápojov

Rozsah: min. 48 hodín Počet účastníkov: 6 pedagógov

 

1.1.7 Dekoratívne vyrezávanie

 

Obsah: Kurz zameraný na získanie zručností pri ozdobnom vyrezávaní ovocia a zeleniny, dekoratívne kvety zo zeleniny, dekoratívne melóny a udržiavanie ozdôb.

Rozsah: min. 24 hodín v niekoľkých blokoch

Počet účastníkov: 6 pedagógov

 

1.1.8 Barmanský kurz

 

Obsah: Kurz zameraný na prípravu a podávanie alko- i nealkoholických nápojov. Odbornú techniku prípravy drinkov a správne používanie inventára,

prípravu kokteilov podľa najnovších trendov. Praktickej časti predchádza teoretická časť.

Rozsah: min. 40 hodín v niekoľkých blokoch

Počet účastníkov: 2 pedagogickí pracovníci

 

 

 

1.1.9 Someliérsky kurz

 

Obsah: Absolvent daného modulu si osvojí vedomosti týkajúce sa vín daného vinárskeho regiónu. Zorientuje sa vo vinárskej legislatíve tejto oblasti a bude vedieť vysvetliť všetky údaje uvedené na etikete fľaše. Tieto poznatky je schopný využiť pri práci v gastronomických zariadeniach, vinotékach, obchodoch s vínom a v každodennom živote.

 

Kurz je koncipovaný ako súhrn prednášok a praktickej degustácie.

 • osvojenie si základných vedomostí zo všetkých oblastí profesie someliera
  • získanie podrobnejších informácií o enológii – náuky o víne
  • získanie teoretických vedomostí z oblasti vinárstva a vinohradníctva
  • získanie praktických zručností pri podávaní vína
 • osvojenie si základných pravidiel snúbenia jedla a vína

Rozsah: min. 100 hodín v niekoľkých blokoch

Počet účastníkov: 2 pedagogickí pracovníci

 

 

 

 

C) realizácia individuálneho vzdelávania vybraných pedagógov zahraničnými odborníkmi

 

 • podpora individuálneho odborného rastu – vzdelávania „one – one“  pripravené pre 5 pedagógov školy
 •  
 • vzdelávanie v trvaní 10 pracovných dní priamo vo vybranom zariadení cestovného ruchu alebo účastník vystrieda niekoľkých „hostiteľov“
 • navštívené zariadenia: špičkové hotely alebo atrakcie cestovného ruchu v oblasti gastro
 •  transfer know-how z krajiny: Francúzsko, Taliansko, Grécko,....
 •  Postup:
  • Predbežný výber zariadení cez internet a prvotná komunikácia
  • Dohodnutie podmienok vzdelávania počas pracovnej cesty jedného člena tímu, príp. ďalších foriem spolupráce
  • Dohodnutie termínu a tiež program a materiálne zabezpečenie vzdelávania
  • Realizácia vzdelávania
  • Vyhodnotenie – správa a spracovaná publikácia
 • výstup: spracovaná brožúrka pod spoločným názvom „Ochutnajme Európu“, ktorá bude pozostávať z niekoľkých častí a bude obsahovať postrehy z návštev, tiež recepty na miestne špeciality a pod.
 • vedľajší efekt:
  • možnosť nadviazania spolupráce medzi školou a daným zariadením pre brigády študentov školy
  • zlepšenie ovládania cudzieho jazyka

Previazanosť aktivity na iné aktivity: Táto aktivita je vytvára základné predpoklady pre realizáciu aktivity 3.1 a 3.2.

 

Metodológia aktivity:

 

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast, čo im umožní skvalitniť ich výuku a tým získame absolventov našej strednej školy úspešnejšie sa uplatňovaných na trhu práce i na prijímačkách na VŠ.

Najprv odborný garant urobí krátky proces aktualizácie potrieb vzdelávacích aktivít u odberateľa. Súbežne môže prebiehať verejné obstarávanie na dodávateľskú vzdelávaciu inštitúciu.

Všetky školenia budú realizované vybratou externou vzdelávacou inštitúciou.

 • Postup jej výberu:
  • Nadefinovanie požiadaviek na dodávateľa  a špecifikácia predmetu zákazky – určenie spôsobu obstarávania v súlade so zákonom o VO a podmienok poskytnutia NFP
  • Výber dodávateľskej firmy v súlade so stanoveným postupom
  • Podpis zmluvy a realizácia vzdelávania
  • Vyhodnotenie prínosu a spokojnosti účastníkov – správa
  • spracovaná publikácia, resp. jej časť dotýkajúcej sa konkrétnej časti aktivity

 

V prvej časti aktivity sú popísané školenia, ktoré táto inštitúcia bude realizovať v priestoroch ukážkovej kuchyne, ktorá v rámci kurzov bude doplnená  o najmodernejšie gastro-zariadenia, ktoré bude vždy daný lektor využívať na ukážky spracovania jedál, resp. prípravy nápojov. V prípade nevyhovujúcej veľkosti budú vhodné priestory prenajaté.

Súčasťou aktivity je kombinácia školenia s exkurziou po najmodernejších kuchyniach u nás i v zahraničí. Umožnenie vycestovať účastníkom vzdelávania do zahraničia vytvára predpoklad veľmi efektívneho osvojenia si nových poznatkov  a načerpanie skúseností účastníkom, ktoré prakticky bude využívať po celý svoj ďalší profesionálny život. Navyše pri finančnej analýza dvoch alternatív – vybraná časť vzdelávania našich pedagógov v zahraničí (náklady na cestovné, stravné, lektorov a priestorové a technické zabezpečenie vzdelávania v zahraničí),  alebo zabezpečenie zahraničných lektorov na Slovensku (náklady na zahraničných lektorov, ich doprava, ubytovanie v požadovanej kvalite, priestorové a technické zabezpečenie vzdelávania na Slovensku) sú celkové náklady takmer identické. No vzdelávanie v zahraničí má tieto výhody:

 • Lektori – kuchári sú v domácom prostredí s ich techn.vybavením a dostupnosťou rôznych surovín, čo im dáva väčšiu istotu a suverenitu a nám viacero možností prezentácie nových postupov prípravy jedál a nápojov
 • Účastníci vzdelávania majú možnosť nielen vidieť vybavenie kuchýň špičkových zariadení CR, ale si ich aj vyskúšať. Uplatňujeme pravidlo: raz vidieť je viac ako trikrát počuť
 • Účastníci na vlastnej koži pocítia úroveň poskytovania služieb CR a budú môcť porovnať ju s úrovňou na Slovensku. Tieto skúsenosti samozrejme budú používať pri samotnej výučbe

 

V druhej časti aktivity sú všeobecne dostupné špecializované školenia, ktoré absolvuje stanovený počet pedagógov, Vďaka čomu sa sami stanú lektormi ďalšieho vzdelávania.

Aktivita pokračuje možnosťou absolvovať 4 pedagógom individuálne vzdelávanie so zahraničnými lektormi – to má mať motivačný prvok, aby naštartovala v jeho absolventoch novú vlnu modernizácie výučby a inovácií študijných materiálov.

 

Vzhľadom na vyššie náklady na tieto školenia bude s ich účastníkmi uzavretá dohoda o zotrvaní na pracovnej pozícii pedagóga Strednej odbornej školy po dobu min. 5 rokov, čím bude vytvorená záruka dlhodobej implementácie získaných poznatkov medzi žiakov školy.

 

 

 

Cieľová skupina:

 

Pedagogickí pracovníci strednej odbornej školy - celkovo bude zapojených 14 pedagógov, z toho 8 žien

Vzdelanie: vysokoškolské (príp. stredoškolské s dlhou praxou)

 

 

Výstupy aktivity:

 

   Výstupy:

 

 • 14 účastníkov odborných školení z radov pedagógov
 • 90% úspešnosť ich absolvovania
 • 4 osoby z cieľovej skupiny sa zúčastnia individuálneho vzdelávania so zahraničnými lektormi
 • 9 modulov skupinového vzdelávania, v ktorých je teória doplnená možnosťou praktických cvičení
 • Spracovanie odbornej publikácie Spracované výstupy:
 • Učebný materiál
 • CD  nosiče s prezentáciami každej praktickej ukážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria