Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

Aktivita 1.2 Odborné konferencie a workshopy

"Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

 

Cieľ aktivity:

 

Poskytnúť pedagógom odborných predmetov možnosť získania a výmeny nových poznatkov z oblasti gastronómie a kultúry nápojov, dozvedieť sa o módnych "gastro" trendoch prípravy i podávania jedál a nápojov.

 

Trvanie aktivity:

 

1.10.2010 - 31.10.2012

 

 

Popis aktivity:

 

Funkcia – účel: Zvýšenie odbornosti pedagogického personálu školy, stretnutie s odborníkmi v odvetví a možnosť výmeny skúseností jednak z gastronómie, ale i v oblasti stredoškolského vzdelávania

 

Čas – realizácia dvoch častí aktivity zaberie asi 6 mesiacov

 

Vstupy:

 • personálne – projektový realizačný tím (odborná stránka i riadenie projektu), lektori zabezpečení vzdelávacou inštitúciou, zahraniční lektori
 • priestorové a technické vybavenie – zabezpečené v rámci projektu (prenájom priestorov a  potrebných techn.zariadení)

 

Metóda – s cieľom rastu odbornosti a výmeny skúseností budú realizované dve stretnutia:

 1. Odborný workshop
 2. Záverečná konferencia projektu

 

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity budú:

 • Príprava akcie – stanovenie programu so súhlasom vystupujúcich, zoznam potenciálnych účastníkov a rozposlanie spracovaných pozvánok. Potvrdenie účasti a zabezpečenie vhodných priestorov, ich výbavy
 • Predpokladáme účasť: pozvaných odborníkov, zástupcov ďalších škôl a samozrejme našej, predstavitelia štátnej správy i zástupcovia finančného donora + médiá.
 • Realizácia akcie:
  • Odborný workshop
  • 3 dňového workshopu pre 14 účastníkov s dohodnutým programom, kde bude hosťom minimálne dvaja zahraniční zástupcovia (z tých zariadení, ktoré spolupracujú aj pri vzdelávaní), ktorí nám na workshope predvedú svoje umenie. Práve týmto špeciálnym bodom programu chceme prilákať značnú časť odbornej verejnosti. Predpokladané členenie akcie:
   • 1.-2. deň – uzavretá časť workshopu (len pre cieľové skupiny): prednášky a prezentácie skúsených odborníkov a lektorov zo zahraničia
   • 3. deň – časť otvorená aj pre verejnosť: ukážky prác našich žiakov a absolventov pod  dohľadom odborníkov, ktorí v závere dajú spätnú väzbu, kde by postupovali inak, príp. čo by mohlo ešte vylepšiť výsledky ich práce. Tieto budú ponúkané návštevníkom workshopu na ochutnávku
  • výstupom workshopu bude spracovaný obrazový materiál, ktorý bude možné používať ako pomôcku pri výučbe odborných predmetov
  • prínos workshopu vidíme v tom, že jeho účastníci získajú množstvo podnetov, ktoré môžu zapracovať do prípravy inovovaných vzdelávacích programov (aktivita 3.2) alebo použiť pri spracovaná nových študijných materiálov a  didaktických pomôcok (aktivita 3.1)

 

 

 • Záverečná konferencia projektu
 • 1-dňovej záverečnej konferencie pre min. 14 účastníkov, ktorá poslúži na slávnostné verejné zhodnotenie postupu realizácie projektu a vyhodnotenie dosiahnutia stanovených cieľov projektu.
 •  v rámci prípravy konferencie a záverečnej správy zrealizujeme prieskum spokojnosti účastníkov projektu formou dotazníka, pričom výsledky budú spracované do správy o prínose projektu.
 • Plánovaný program konferencie:
  • Privítanie a úvod
  • Prezentácia projektu s využitím IT techniky – plán a skutočnosť realizovaného projektu
  • Predstavenie inovovaných učebných programov, ktoré vznikli v rámci projektu
  • Prínos projektu
  • vyhodnotenie dotazníka spokojnosti účastníkov a prínosu projektu pre jednotlivé cieľové skupiny
  • vyjadrenie sa zástupcov cieľových skupín
  • Trvalá udržateľnosť projektu a predstavenie aktivít, ktoré budú nadväzovať na daný projekt a modernizovať výučbu na škole aj po ukončení projektu
  • Diskusia a záver

Previazanosť aktivity na iné aktivity: Táto aktivita je vytvára základné predpoklady pre realizáciu aktivity 3.1 a 3.2.

 

 

Metodológia aktivity:

Aktivita je zameraná týmito smermi:

 1. na pedagógov odborných predmetov – ich odborný rast formou výmeny skúseností, čo im umožní skvalitniť ich výuku a tým získame absolventov našej strednej školy úspešnejšie sa uplatňovaných na trhu práce i na prijímačkách na VŠ.
 2. Na pedagógov všeobecných predmetov, ktorí sa nezapájajú aktívne do projektu, ale informácie o ňom ich môžu inšpirovať k podobným aktivitám (modernizácii výuky, používaných pomôcok, alebo i k napísaniu projektu na inováciu svojich študijných programov)
 3. Na zviditeľnenie projektu v regióne – našou úlohou je aj zabezpečenie publicity projektu, t.j., aby verejnosť vnímala podporu EÚ na konkrétnych miestach a v konkrétnom čase, že sa dotýka každého z nás. Preto sme zvolili v rámci projektu dve akcie, ktoré chceme otvoriť aj pre zástupcov médií, ktorých úlohou je multiplikovania informácií o priebehu a dosahovaných výstupov a výsledkov projektu.
 4. Na budovanie dobrého mena školy – ako modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorá buduje na odbornosti svojich pedagógov a na využívaní možností pri zavádzaní inovatívnych foriem výučby, ktorá je prístupnejšia žiakom a tí potom dosahujú lepšie uplatnenie sa v praxi. Pri prijímaní do zamestnania sa prihliada na to, kde daný uchádzač o prácu absolvoval svoju odbornú prípravu. My chceme dosiahnuť, aby vysvedčenie z našej školy otváralo naším absolventom dvere k práci v kvalitných reštauráciách a hoteloch u nás i v rámci celej EÚ.

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast formou výmeny skúseností, čo im umožní skvalitniť ich výuku a tým získame absolventov našej strednej školy úspešnejšie sa uplatňovaných na trhu práce i na prijímačkách na VŠ.

Metodológia – klasická príprava konferencie a workshopu, ktoré sú vhodne umiestnené v časovom harmonograme – po polovici a na záver projektu, čím sa nám podarí spropagovať projekt a na záver poskytnúť verejnosti dosiahnuté údaje.            

 

    

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria