Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

Aktivita 1.3 Odborné vzdelávanie pedagógov

"Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

 

Cieľ aktivity:

 

Cieľom kurzov je zvyšovať kvalifikáciu pedagogických zamestnancov a získanie odbornej spôsobilosti. Poskytnúť pedagógom odborných predmetov možnosť získania nových odborných vedomostí a zručností v súlade so štruktúrou povolaní v autoopravárenstve.

 

Trvanie aktivity:

 

1.10.2010 - 31.10.2012

 

 

Popis aktivity:

 

Funkcia – účel: Zvýšenie odbornosti pedagogického personálu školy tak, aby dokázali žiakom odprezentovať aktuálne trendy v oblasti kozmetiky.

 

Čas – realizácia aktivity vrátane jej prípravy bude trvať 23 mesiacov

Vstupy:

 • personálne – projektový realizačný tím (odborná stránka i riadenie projektu), lektori zabezpečení vzdelávacou inštitúciou, zahraniční partneri
 • priestorové a technické vybavenie – zabezpečené v rámci projektu (nákup zariadení) alebo cez vybranú vzdelávaciu inštitúciu

Metóda - zaškolenie pedagógov sa bude realizovať formou subdodávky vzdelávacími inštitúciami.

Keďže problematika práce pedagóga - lektora je nesmierne široká, nedá sa očakávať, že jedno školenie urobí z absolventa profesionála. Navyše pedagógovia musia priebežne zabezpečovať vzdelávací proces a ich účasť na školeniach si bude vyžadovať zabezpečiť suplovanie. Preto vzdelávanie bude prebiehať vo viacerých častiach formou niekoľkodňových blokov počas trvania projektu.

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity budú:

 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít podľa presnej špecifikácie predmetu zákazky
 • realizácia vzdelávania pod spoločným názvom Autoopravár, pozostávajúceho z  4 odborných kurzov formou akreditovaného vzdelávania cieľovej skupiny vybranou vzdelávacou inštitúciou:

 

1.  Modul:  Elektrotechnika a elektronika

 

 • Obsah: Kurz zameraný na porozumenie a vysvetlenie funkčnosti a rozvíjanie elektrotechniky v problematike automobilovej techniky
 • Rozsah: 20 hodín
 • Organizačné zabezpečenie: Výuka v špecializovanom autoservise, ktorý je vybavený najmodernejšími zariadeniami.
 • Počet účastníkov: 2 učitelia odborných predmetov + 2 majstri odborného výcviku

 

1.1.2. Servis

 

 • Obsah: Kurz zameraný na používanie servisnej techniky, vytvorenie podmienok na profesionálnu prácu, technologického postupu a orientácia v technickej literatúre a aplikácia technických informácií do praxe.
 • Rozsah: 20 hodín
 • Organizačné zabezpečenie: Výuka v špecializovanom autoservise.
 • Počet účastníkov: 2 učitelia odborných predmetov + 2 majstri odborného výcviku

 

 

1.1.3. Diagnostika

 

 • Obsah: Kurz zameraný na prácu s diagnostickými meracími prístrojmi motorových vozidiel, používanie štandardnej diagnostiky.
 • Rozsah: 30 hodín
 • Organizačné zabezpečenie: Výuka v špecializovanom servise, ktorý sa zameriava na diagnostikovanie porúch a ich opravy.
 • Počet účastníkov: 2 učitelia odborných predmetov

                                     2 majstri odborného výcviku

 

1.1.4. Terminológia

 

 • Obsah: Kurz zameraný na osvojenie si odbornej terminológie v opravárenstve, normy, normalizácia, používanie počítačov, ekonomika a hospodárna práca, vzťah k životnému prostrediu a jeho zásady ochrany pred negatívnymi vplyvmi.

 

 • Rozsah: 15 hodín

 

 • Počet účastníkov: 2 učiteľ odborných predmetov

                                       2 majster odborného výcviku

 

Efekty dosiahnuté realizáciou vzdelávania:

 • Nárast odbornosti pedagógov
 • Zlepšenie tímovej spolupráce členov pedagogického zboru /učiteľ a majster odborného výcviku
 • Zvýšenie motivácie účastníkov pre prácu s mládežou v danom odbore.

 

Previazanosť aktivity na iné aktivity: Táto aktivita je vytvára základné predpoklady pre realizáciu aktivity 3.1 a 3.2.

 

 

 

Metodológia aktivity:

 

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast, čo im umožní skvalitniť ich výuku a tým získame absolventov našej strednej školy úspešnejšie sa uplatňovaných na trhu práce i na prijímacích skúškach na VŠ.

Najprv odborný garant urobí krátky proces aktualizácie potrieb vzdelávacích aktivít u odberateľa. Súbežne môže prebiehať verejné obstarávanie na dodávateľskú vzdelávaciu inštitúciu.

Všetky školenia budú realizované vybratou externou vzdelávacou inštitúciou.

 • Postup jej výberu:
  • Nadefinovanie požiadaviek na dodávateľa  a špecifikácia predmetu zákazky – určenie spôsobu obstarávania v súlade so zákonom o VO a podmienok poskytnutia NFP
  • Výber dodávateľskej firmy v súlade so stanoveným postupom
  • Podpis zmluvy a realizácia vzdelávania
  • Vyhodnotenie prínosu a spokojnosti účastníkov – správa
  • spracovaná publikácia, resp. jej časť dotýkajúcej sa konkrétnej časti aktivity

 

Jedná sa o všeobecne dostupné špecializované školenia, ktoré absolvuje stanovený počet pedagógov, Vďaka čomu sa sami stanú lektormi s vyššou pridanou hodnotou.

Aktivita pokračuje možnosťou absolvovať 4 pedagógom individuálne vzdelávanie so zahraničnými lektormi – to má mať motivačný prvok, aby naštartovala v jeho absolventoch novú vlnu modernizácie výučby a inovácií študijných materiálov.

 

     

    

Cieľová skupina:

 

Pedagogickí pracovníci strednej odbornej školy - celkovo bude zapojených 4 pedagógov, z toho 0 žien

Vzdelanie: vysokoškolské  resp. stredoškolské s dlhou praxou

 

 

Výstupy aktivity:

 

Výstupy:

 • 4 účastníkov odborných školení z radov pedagógov
 • 90% úspešnosť ich absolvovania

4 moduly odborného vzdelávania

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria