Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

Aktivita 2.1 Podpora projektového vyučovania s využitím IT techniky

"Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

 

Cieľ aktivity:

 

Poskytnúť pedagógom možnosť získania motivácie i technických zručností inovovať svoje študijné materiály a používané didaktické pomôcky, sprístupniť možnosť vzdelávania novou modernou formou cez počítač. Vedieť naučiť žiakov pracovať s informáciami a orientovať sa v tomto svete informačno-komunikačných technológií.

 

Trvanie aktivity:

 

1.10.2010 - 31.8.2012

 

Popis aktivity:

 

Funkcia – účel: Zvýšenie lektorských zručností pedagogického personálu školy

Čas – realizácia počas celej doby trvania projektu

Vstupy:

 • personálne – projektový realizačný tím (odborná stránka i riadenie projektu), lektori zabezpečení vzdelávacou inštitúciou
 • priestorové a technické vybavenie – zabezpečené v rámci projektu (nákup IT zariadení pre pedagógov) alebo cez vybranú vzdelávaciu inštitúciu

Metóda - zaškolenie pedagógov sa bude realizovať formou subdodávky vzdelávacími inštitúciami.

Činnosti: A) vzdelávanie

Keďže problematika práce pedagóga - lektora je nesmierne široká a okrem odbornosti vyžaduje neustálu prácu aj na rozširovaní a inovovaní lektorských zručností, pripravili sme pre našich 16 zamestnancov súbor takéhoto vzdelávania:

 

2.1.1 Projektové vyučovanie

 

Obsah: Kurz zameraný na vysvetlenie pojmu a na pravidlá jeho využívania v praxi

Rozsah: min. 80 hodín v niekoľkých blokoch

Zdôvodnenie: projektové vyučovanie je zatiaľ málo využívané pri výučbe na stredných školách, hoci je veľmi efektívne, vedie žiakov k samostatnosti a k potrebe stanovovania si a vyhodnocovania cieľov. Je dôležité aj pre prax, kde sa často využíva projektové riadenie firiem.

 

2.1.2 Koučing

 

Obsah: Kurz zameraný na podporu využívania koučingu pri výučbe žiakov na stredných školách

Rozsah: 40 hodín

Zdôvodnenie: Koučing má za cieľ „vyburcovať“ koučovaných k maximálnym výsledkom ich práce a odhaliť ich skryté danosti, zručnosti a vedomosti, o ktorých oni sami často nevedia. Na kurze sa dozvieme, aké postupy pri koučingu používať, aby bol účinný.

 

2.1.3 Podpora využívania IT techniky pri výučbe

 

Obsah: Kurz zameraný na vysvetlenie výhod využívania IT techniky pri výučbe a tiež návodu na ich použitie

Rozsah: min. 40 hodín v niekoľkých blokoch

Zdôvodnenie: „neradi robíme to, čo poriadne nevieme“ –na základe tohto tvrdenia sme do projektu zaradili modul vzdelávania, ktorý pedagógom pomôže „rukolapne“ sa zoznámiť s techn.pomôckami, ktoré sa používajú pri výučbe modernými formami a „skamarátiš s a s nim“.

 

2.1.4 Rozvoj IT zručností pedagógov a práca s aScAgendou

 

Obsah: 2 kurzy podľa úrovne zručností IT na ich rozvoj

Rozsah: á 40 hodín * 2  kurzy = 80 hodín

Zdôvodnenie: V súčasnom svete je práca s počítačom základným predpokladom pre uplatnenie sa na trhu práce. Aktivita spočíva v zadávaní informácií do systému školy (aScAgenda), kde každý pedagóg bude mať vytvorený prístup a individuálne rozhranie kde bude môcť implementovať školský vzdelávací program podľa hodín, v rámci ktorých školský vzdelávací program tvorí. Portál budú žiaci využívať na samotných hodinách, resp. bude slúžiť na plnenie si svojich školských povinností, domácich úloh. Portál môže obsahovať teóriu jednotlivých hodín, pracovné listy, úlohy, oznamy, testy typu abc, cez ktoré môže pedagóg kontrolovať výstupy svojich žiakov. Potrebné informácie zadávané prostredníctvom portálu poslúžia aj pre rodičov, ktorí získajú novinky o škole, o pedagógoch ale budú informovaní o výsledkoch a úspechoch svojich detí.

 

 

Činnosti: B) nákup techniky

 

 • Nákup technických zariadení pre pedagogických zamestnancov školy
  • Zdôvodnenie: ak pedagogických zamestnancov preškolíme a naučíme používať IT techniku pri výučbe, je potrebné dať im do ruky aj základné pracovné prostriedky na to, aby ju v praxi aj využívali
  • popis: notebooky so softvérovým vybavením a s príslušenstvom,  multifunkčné zariadenie, dataprojektov TV+DVD,... budú využívať vo fáze spracovania študijných materiálov a pri ich prezentácii
  •  digitálny fotoaparát a kamera - budú počas projektu využívané na obrazové zaznamenávanie školení a prezentácií, pričom tieto fotky a záznamy sa po úprave budú používať pri výučbe ako didaktické pomôcky
  •  interaktívne tabule osadené aj v bežných učebniach v kombinácii s notebookom dokážu oživiť každé vyučovanie a žiaci sa naň budú tešiť
  •  výber dodávateľa bude v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami poskytnutia NFP.

 

Previazanosť aktivity na iné aktivity: Táto aktivita je vytvára základné predpoklady pre realizáciu aktivity 3.1 a 3.2.

 

 

Metodológia aktivity:

 

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast formou podpory lektorských a IT zručností.

Hlavnou časťou aktivity je vzdelávanie skupiny 14 pedagógov a to v oblasti rozvoja:

 • ich lektorských zručností doplnením poznatkov o nové moderné metódy prístupu k výučbe (projektové vzdelávanie)  i k samotným žiakom (koučing)
 • ich PC zručností, ktoré môžu používať pri spracovaní nových študijných materiálov a didaktických pomôcok

Ako predpoklad pre tieto aktivity sme do projektu zaradili aj nákup PC techniky (notebooky so softvérovým vybavením a s príslušenstvom, tlačiareň, multifunkčné zariadenie, kopírku,...), ktorú budú účastníci využívať už v procese školení a potom následne v procese výučby.

Škola má zakúpený program aScAgendu, ktorý používa na zadávanie údajov o žiakoch, pri tvorbe vzdelávacích poukazov a pri tlačení vysvedčení. Pedagogickí pracovníci doplnia   a pravidelne budú aktualizovať obsah svojich stránok podľa prebraného učiva, podľa ročníkoch a  odboroch.

 

Postup výberu dodávateľa technických zariadení:

 • Nadefinovanie požiadaviek na dodávateľa  a špecifikácia predmetu zákazky – určenie spôsobu obstarávania v súlade so zákonom o VO a podmienok poskytnutia NFP
 • Výber dodávateľskej firmy v súlade so stanoveným postupom
 • Podpis zmluvy a realizácia dodávky tovaru
 •  jeho evidencia v účtovníctve a označenie
 •  podpis protokolu o prevzatí zariadení jednotlivými pedagógmi a starostlivosť o ich údržbu

 

 

Cieľová skupina:

  

Pedagogickí pracovníci strednej odbornej školy - celkovo bude zapojených 14 pedagógov, z toho 8 žien

Vzdelanie: vysokoškolské (príp. stredoškolské s dlhou praxou)

 

 

Výstupy aktivity:

 

Výstupy:

 

 • 14 účastníkov vzdelávacieho cyklu
 • 13 úspešných absolventov
 • Schopnosť absolventov spracovať:
 • pracovné listy v elektronickej podobe
 • pracovné prezentácie v programe PowerPoint
 • práca s prostredím  Microsoft Office 2007
 • práca s aScAgendou

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria