Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

Aktivita 3.1 Nové školské vzdel.programy a učebné materiály, didaktické pomôcky a ich využívanie pri výučbe

"Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

 

Cieľ aktivity:

 

Tvorba školského vzdelávacieho programu pre gastronomické predmety v 2 odboroch v súlade s najnovšou legislatívou, najnovšími trendmi a požiadavkami praxe. Poskytnúť pedagógom školy možnosť realizova sa a využiť nové poznatky i zručnosti na inovovanie spôsobu výučby.

 

Trvanie aktivity:

 

1.10.2010 - 31.10.2012

 

 

Popis aktivity:

 

Funkcia – účel: Zavádzanie inovácií do výučby

 

Čas – realizácia po príslušnej časti vzdelávania a až do konca projektu

 

Vstupy:

 1. personálne – projektový realizačný tím (odborná stránka i riadenie projektu), lektori zabezpečení vzdelávacou inštitúciou, účastníci vzdelávania v aktivite 1.2
 2. priestorové a technické vybavenie – zabezpečené v rámci projektu (nákup zariadení) alebo cez vybranú vzdelávaciu inštitúciu

Metóda – samostatná alebo skupinová práca absolventov aktivity 2.1 pod dohľadom vedúceho odborného vzdelávania na škole  i externého garanta pre akreditácie kurzov.

 

Výstupom aktivity tvorba nových vzdelávacích programov a inovácia študijných materiálov a didaktických pomôcok, ako aj pripraviť pre overenie vzdelávací produkt v podobe základnej pedagogickej dokumentácie (ďalej PD) určenej na overenie inovatívneho kurzu

 

Spôsob, ktorým bude aktivita realizovaná, je daný postupnosťou realizácie týchto činností:

 

Činnosti realizované v rámci aktivity 3.1:

 

a) nové školské vzdelávacie programy

Aktivita je zameraná na tvorbu školského vzdelávacieho programu pre 2 odbory Hotelová akadémia a Čašník, servírka. Vzhľadom na novú legislatívu, nové metódy a trendy je potrebné prispôsobiť vzdelávanie požiadavkám praxe a rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov. Je potrebné zmeniť priority vzdelávania, ktoré pôsobia na žiaka a na proces vzdelávania ako je napr. zmeniť štýl výučby a ciele vzdelávania, motivovať žiakov, poskytnúť im individuálnu starostlivosť, viesť pedagógov k tvorba vzdelávacieho obsahu, priviesť pedagógov viac k tímovej práci, zmeniť klímu triedy a školy.

Inovácia sa týka nasledovných predmetov:

 •  v odbore Spoločné stravovanie predmet: Príprava pokrmov a Technológia prípravy pokrmov
 • V odbore kuchár predmety: Technika obsluhy a Technológia.

 

Na tvorbu školského vzdelávacieho programu, inovácie učebných osnov a učebných textov nadväzuje aktivita inovácia didaktických pomôcok a nový učebný materiál .

3.1.1 Témy a pracovné skupiny:

 • Rozhodnutie vedenia školy o dvoch programoch:
  •  v odbore Spoločné stravovanie predmet: Príprava pokrmov a Technológia prípravy pokrmov
  • V odbore kuchár predmety: Technika obsluhy a Technológia.
 • Na prípravu podkladov k akreditácii bude zriadená pracovná skupiny zo skupiny zamestnancov školy (táto činnosť je však nad rámec ich pracovnej náplne) na každú tému a v nej určený vedúci, ktorý bude zodpovedný za prácu skupiny + pracovník, ktorý spracuje študijné materiály ku kurzu a budúci lektor.  Nad prácou skupiny dozerá externý expert – vedúci odborného vzdelávania na škole.

3.1.2 Tvorba školského vzdelávacieho programu

 • tvorbu obsahu vzdelávacieho projektu – uvažovanie, sformulovanie a doplnenie našich predstáv do pedagogického dokumentu - od cieľov vzdelávania, cez charakteristiky vzdelávania, učebné plány pre jednotlivé odborné predmety, popisom absolventa i formy záverečnej skúšky
 • personálne zabezpečenie vzdelávacej aktivity
 • materiálno-technické zabezpečenie aktivity
 •  tvorbu obsahu charakteristiky vzdelávania pre jednotlivé vzdelávacie predmety,
 • otestovanie funkčnosti vzdelávania a obsahovú správnosť,

3.1.3 Overenie navrhnutých vzdelávacích aktivít v praxi

 • Príprava a realizácia dvoch pilotných kurzov v rámci výučby pre vybraných žiakov školy
 • Vydanie odbornej publikácie spracovanej v rámci prípravy v počte 100 ks na každý program
 • Vyhodnotenie priebehu a dosiahnutých výsledkov

3.1.4 Finalizácia PD na základe výsledkov overovania realizácie inovatívneho programu.

 • dopracovanie obsahu projektovej dokumentácie vzdelávania pre jednotlivé aktivity na základe výsledkov otestovanie funkčnosti vzdelávania a jeho obsahovej správnosti,
 • implementácia školského vzdelávacieho programu do vzdelávacieho procesu

 

 

b) spracovanie nových študijných materiálov a nových didaktických pomôcok

 • Absolventi aktivity 2.1 si každý spracuje nový študijný materiál na vybraný predmet, ktorý odprezentuje kolegom
 • Absolventi aktivity 2.1 si každý spracuje novú didaktickú pomôcku na vybraný predmet, ktorý odprezentuje kolegom

 

 

c) nové formy vzdelávania: PC pre každého žiaka ako nástroj efektívneho a účinného vzdelávania

 • Absolventi aktivity 2.1 svoje nové študijné materiály a didaktické pomôcky na vybraný predmet budú používať pri svojej práci so žiakmi
 • Ich zavedenie do praxe kontroluje vedúci odborného vzdelávania na škole

 

Previazanosť aktivity na iné aktivity: Táto aktivita nadväzuje na predošlé aktivity 1.1, 1.2 a 2.1.

 

 

Metodológia aktivity:

 

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast.

Prvá časť aktivity má za cieľ zavádzanie inovácií do každodennej praxe pedagógov, pričom využijú získané nové odborné poznatky i posilnené PC zručnosti pri  tvorbe vlastných nových študijných materiálov a didaktických pomôcok. Ich kópie, resp. fotodokumentácia bude súčasťou projektovej dokumentácie a ich používanie v praxi bude overovať vedúci odborného vzdelávania na škole.

V druhej časti aktivity sa zameriavame na tvorbu dvoch školských vzdelávacích programov. Na ich spracovanie budú vytvorené 5 –členné pracovné skupiny, pričom budú zostavené tak, aby v nich boli okrem interných pedagógov zastúpení aj lektori priamo z praxe a odborníci z profesijných organizácií, čím sa zabezpečí aplikácia najmodernejších poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu. V súlade s princípmi reformy školského vzdelávacieho programu, pedagogickí pracovníci umožnia vzájomné prepojenie jednotlivých predmetov, tak aby sa odstránila duplicita a zvýšila efektivita výučby. Zloženie pracovných skupín je uvedené pri popise aktivít a činnosť osôb na jednotlivých pozíciách je popísaná v personálnej matici.   

Navrhnutá pedagogická dokumentácia bude overené v praxi realizáciou pilotných kurzov v mimoškolskej činnosti a následne po jej finalizácii implementovaná do riadneho učebného procesu v daných učebných odboroch..

 

 

 

Cieľová skupina:

 

Pedagogickí pracovníci strednej odbornej školy - celkovo bude zapojených 14 pedagógov, z toho 8 žien

Vzdelanie: vysokoškolské (príp. stredoškolské s dlhou praxou)

       

 

Výstupy aktivity:

 

Výstupy:

 • Spracovanie min. 14 nových študijných materiálov
 • Príprava min. 14nových didaktických pomôcok
 • Vydanie dvoch odborných publikácií v počte á 50 ks
 • Inovácia a implementácia vzdelávania na škole:
 • Nový školský vzdelávací program pre 2 odbory
 • Učebné plány vrátene metodických listov, konkrétne pre 4 predmety

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria