Navigácia

Projekt Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb

Aktivita 3.2 Zvýšenie úrovne odbornej praxe žiakov

"Odborná príprava absolventov pre nové technológie v oblasti služieb"

ITMS kód projektu: 26110130342

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/ESF"

"Dopytovo - orientovaný projekt"

 

Cieľ aktivity:

 

Poskytnúť žiakom, aby sa počas odbornej praxe k odborným predmetom mohli zoznámiť s modernou gastro-technológiou.

 

Trvanie aktivity:

 

1.10.2010 - 31.8.2012

 

Zvýšenie úrovne odbornej praxe žiakov:

 

1. školenie pre žiakov - Kuchárske umenie v 21. storočí

 

2. školenie pre žiakov - Zdravá kuchyňa = zdravý život

 

3. školenie pre žiakov - Umenie pripraviť kávu a iné nápoje

 

Popis aktivity:

Funkcia – účel: Modernizácia odbornej učebne  a zavedenie nových foriem spolupráce pri prezentácií nových kuchynských strojov a zariadení

Čas – realizácia po príslušnej časti vzdelávania a až do konca projektu

Vstupy:

 1. personálne – projektový realizačný tím (odborná stránka i riadenie projektu), lektori zabezpečení vzdelávacou inštitúciou
 2. priestorové a technické vybavenie – zabezpečené v rámci projektu (nákup zariadení) alebo cez vybranú vzdelávaciu inštitúciu

     Odborné vzdelanie je určené skladbou povinných a voliteľných odborných predmetov s výrazným podielom praktického vyučovania, ktoré sa uskutočňuje formou odborného výcviku, preto je veľmi dôležité, aby žiaci zručnosti a návyky si upevnili priamo na pracoviskách /v dielňach/, ktoré musia byť vybavené požadovanými prístrojmi a náradiami s ktorými žiaci budú pracovať počas štúdia. Tak absolvent daného odboru má predpoklad, že je schopný vykonávať povolania ako v živnostenských prevádzkach /so zriadením si vlastnej živnosti/, tak aj v priemyslových prevádzkach..

 

Výstupom aktivity je pripraviť oveľa lepšie podmienky pre zabezpečenie povinnej praxe v školskej kuchyni a špecializovaných dielňach poskytnúť žiakom možnosť zoznámiť sa s najmodernejšími postupmi a technológiami v príprave jedál a nápojov.

Metodológia aktivity:

Aktivita je zameraná na žiakov – ich odborný rast formou získania nových vedomostí a zručností pri ovládaní moderných gastro-zariadení.

V predošlej časti sú popísané školenia, ktoré vybraná vzdelávacia inštitúcia bude realizovať v našich priestoroch, konkrétne v cvičnej školskej kuchyni, ktorá v rámci kurzov bude doplnená  o najmodernejšie gastro-zariadenia, ktoré bude vždy daný lektor využívať na ukážky spracovania jedál, resp. prípravy nápojov. V prípade nevyhovujúcej veľkosti budú vhodné priestory prenajaté.

Vzdelávanie bude prebiehať v priebehu 6 týždňov, t.j. 30 prac. Dní v každom školskom roku. Z nich 25 bude venovaných príprave jedál a 5 príprave a podávaniu nápojov.

 

 • Postup výberu dodávateľa technických zariadení:
  • Nadefinovanie požiadaviek na dodávateľa  a špecifikácia predmetu zákazky – určenie spôsobu obstarávania v súlade so zákonom o VO a podmienok poskytnutia NFP
  • Výber dodávateľskej firmy v súlade so stanoveným postupom
  • Podpis zmluvy a realizácia dodávky tovarov
  • ich inštalácia a sprevádzkovanie

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria