Navigácia

Projekt "Vzdelávanie = úspech v zamestnaní"

Základné informácie o projekte

                                      

Názov projektu

Vzdelanie = úspech v zamestnaní

 

Názov operačného programu

Operačný program Ľudské zdroje

 

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01; Kód projektu v ITMS2014: 312011F673

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

 

 

Miesto realizácie projektu

Mesto Stropkov, okres Stropkov, Prešovský samosprávny kraj

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu)

04.06.2018 – 31.05.2020

 

Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt: 170 092,51 EUR

Výška poskytnutého NFP: 161 587,88 EUR

 

Kontaktné údaje prijímateľa

Prijímateľ: Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Soóš

Tel.: 054 7181500

E-mail: soupsp@soustropkov.edu.sk

https://soshlavnasp.edupage.org/

 

Ciele projektu 

zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania, rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, rovnocenný prístup k celoživotnému vzdelávaniu, analýza vzdelávacích potrieb, tvorba a realizácia vzdelávacích programov, tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi,

 

Cieľové skupiny

 • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • starší ľudia v produktívnom veku
 • zamestnanci

 

Stručný opis projektu:

 1. Ciele

Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a zlepšenie pozícií cieľových skupín na regionálnom trhu práce z hľadiska posilnenia ich kľúčových kompetencií v celoživotnom vzdelávaní s dôrazom na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

 

 1. Plánované aktivity

 

1. Analýza vzdelávacích potrieb

V rámci tejto aktivity sa vykoná analýza vzdelávacích potrieb trhu práce v cieľovom území. Uskutočnená "analýza" bude slúžiť na špecifikáciu vzdelávacích potrieb v predpokladaných oblastiach vzdelávania , resp. na potvrdenie správneho výberu jednotlivých oblastí vzdelávania pre cieľové skupiny.

 

 

2. Tvorba a realizácia vzdelávacích programov

V rámci tejto aktivity sa získané analytické výstupy použijú na vypracovanie komplexného vzdelávacieho programu s ohľadom na rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie s následnou realizáciou vzdelávacích programov.

 

 

3. Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi

V rámci tejto aktivity sa uskutoční tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi na cieľovom území s ohľadom zabezpečiť spätnú väzbu práve od zamestnávateľov, čím sa podporí aj lepšia efektivita vzdelávania pre cieľové skupiny projektu.

 

4. Koordinácia projektu  

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
  Hlavná 6, 091 01 Stropkov
 • +421 x 054 7181500

Fotogaléria