Navigácia

Informácie o možnostiach štúdia

Profil školy

Informácie o možnostiach štúdia

Študijné odbory  (s maturitou)

6405 4 00 pracovník marketingu   Študijný odbor  pracovník marketingu je nový odbor, ktorý sa na škole otvára, a pre záujemcov prinášame profil absolventa. Je to kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce s riadením organizovaním. Pozná sortiment vlastnosti výrobkov, spôsob výroby a ich ďalšie použitie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu a využitie počítačovej techniky a  základy účtovnej evidencie.

4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve   Tento odbor je určený výhradne pre dievčatá, ktoré počas štúdia získajú tieto základné vedomosti a zručnosti:
- písanie na stroji a vedenie korešpondencie
- ovládanie práce na osobnom počítači

- ovládanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
- vedenie motorového vozidla
- ovládanie prác v rastlinnej aj živočíšnej výrobe
- spracovanie poľnohospodárskych produktov
- pripravovať jedlá a nápoje
- vykonávať a riadiť práce pri pestovaní poľných plodín vovocinárstve, zeleninárstve a kvetinárstv
e

4558 4 agropodnikateľ, agropodnikateľka   Tento odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá, ktorí sa počas štúdia naučia:
- poznať zásady pestovania rastlín a chovu hospodárskych zvierat
- poznať choroby zvierat, škodcov a choroby rastlín
- poznať ekologické a ekonomické aspekty hospodárenia na pôde
- orientovať sa v základnej technickej dokumentácii
- poznať konštrukčné a funkčné vlastnosti mechanizmov a strojov
- ovládať prácu s osobným počítačom
- ovládať základy psychológie a sociológie
- viesť motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje
- viesť základnú dokumentáciu a účtovnú evidenciu

Učebné odbory                

3355 2 00   stolár    Absolventi končiaci tento odbor ovládajú  výrobu nábytkárskych stavebno-stolárskych výrobkov. Veľmi  dobre  sa  uplatňujú   v  drevárskych  firmách a podnikoch, ktoré vytvárajú hotové výrobky z dreva. Absolventi tohto odboru môžu tiež pokračovať v nadstavbovom štúdiu

2487 2 01 autoopravár mechanik

  Absolventi po vykonaní záverečnej skúšky budú ovládať nielen teoreticky, ale aj prakticky konštrukciu automobilov od jeho najjednoduchších častí až po najzložitejšie.  Absolvent vykonáva opravy motorových vozidiel v rámci odborného výcviku alebo v autoservise.    Okrem možnosti zamestnania sa ako automechanici v autoservisoch majú možnosť sa uplatniť vo výrobných a dopravných závodoch.

 4571 2 00 záhradník   Ďalším novootvoreným odborom je trojročný odbor  záhradník . Absolvent tohto odboru je schopný vykonávať odborné základné a špecializované práce na všetkých úsekoch záhradníckej, vinohradníckej výroby a v oblasti včelárstva. Pozná hospodárske a ekonomické podmienky pre pestovanie a ochranu jednotlivých druhov záhradných rastlín počas vegetácie a vegetačného pokoja. Vie sa orientovať v obchodných činnostiach a ovláda obsluhu a využitie počítačovej techniky.

6490 2 01 kuchár  učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár, kuchárka, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci  reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné odborné vzdelanie

 6460 2 00 predavač   Odbor predavač je takisto trojročný odbor, jeho absolvent je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovní v maloobchode a veľkoobchode. Pozná sortimentovú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku  tovaru, skladovanie, vystavovanie a aranžovanie tovaru a v predajni.

6456 H kaderník  absolvent učebného odboru kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Absolvent, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa môže uchádzať o nadstavbové štúdium. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach  malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky

 Dvojročné učebné odbory   

-sú určené pre žiakov, ktorí skončili základnú školu v nižších ročníkoch. Tí ktorí majú záujem môžu navštevovať kurz na doplnenie základného vzdelania a po jeho úspešnom ukončení pokračovať v trojročných odboroch.

4572 0 00 poľnohospodárska výroba  absolventi získajú základné zručnosti    potrebné v poľnohospodárskej výrobe. Po skončení žiaci získajú výučný list vo   svojom odbore.

Nadstavbové štúdium

Forma štúdia:  externé  štúdium.

                      denné  štúdium

 6421 4 00 spoločné stravovanie   Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

 4526 4 00 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva   Študijný odbor je určený pre absolventov učebných odborov mechanizátor rastlinnej výroby a mechanik opravár absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať odborné práce v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve, pripravuje sa na kvalifikované vykonávanie činností vo vlastnom odbore, ale je adaptabilný aj pre prácu v príbuzných odboroch. Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou je absolvent pripravený aj na vysokoškolské štúdium na pôdohospodárskych a lesníckych školách

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria