Navigácia

Kritériá

Kritériá pre prijímacie konanie

Kritériá pre prijímacie konanie

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 STROPKOV 

 

Kritériá

pre prijímacie konanie na SOŠ, Hlavná 6 v Stropkove

v školskom roku 2018/2019

 

     Riaditeľ SOŠ v Stropkove v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po schválení pedagogickou radou dňa 6.3.2018 a po vyjadrení Rady školy pri SOŠ v Stropkove určuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníkov učebných odborov a nadstavbového štúdia v školskom roku 2018/2019:

 

Trojročné učebné odbory:

 

                                       počet žiakov

6445 H       kuchár                                                                  13

2487 H 01  autoopravár – mechanik                                     10

3661 H        murár                                                                     8

 

a/ do termínu prijímacieho pohovoru bude mať uchádzač platnú prihlášku  na  SOŠ, Hlavná v Stropkove,

b/ bez prijímacieho pohovoru budú prijatí všetci žiaci, ktorí ukončili 1. polrok 9. ročníka s prospechom prospel a nemali zníženú známku zo správania,

c/ proti rozhodnutiu môže zákonný zástupca žiaka podať odvolanie do 5 dní prostredníctvom riaditeľa školy na ÚPSK, Odbor školstva v Prešove,

d/ riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru potrebným počtom žiakov, budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené presuny prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy. Riaditeľ v rozhodnutí rešpektuje lehoty pre odvolanie podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 54 a v zmysle vyhlášky
č. 145/1996 Z.z. o prijímaní na stredné školy, § 7, ods. 3,

e/ v prípade vyhlásenia druhého kola prijímacieho konania riaditeľom školy budú platiť tie isté kritériá pre prijímanie do prvého ročníka šk. roka 2018/2019,

f/  v rámci prijímacieho konania na jednotlivé odbory bude prijímacia komisia brať do úvahy dosiahnuté výsledky v monitoringu a umiestnenia v mimoškolských aktivitách (olympiády, literárne súťaže, športové súťaže a iné).

 

2. Nadstavbové štúdium:

 

6421 L 00 spoločné stravovanie                          

4526 L 00  mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 

a/ na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí podali prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy pre školský rok 2018/2019 v termíne do  31.5.2018 alebo 24.8.2018,

b/ na štúdium budú prijatí všetci uchádzači, ktorí úspešne ukončili predchádzajúce štúdium výučným listom,

c/ rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude uchádzačom vydané riaditeľom školy,

d/ výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 3 dní po vykonaní pohovoru na vchodových dverách budovy školy,

e/ po zasadnutí prijímacej komisie riaditeľ školy zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých žiakov na štúdium,

f/ riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka do 3 dní od ukončenia prijímacieho konania.

 

                                                                                                                          Ing. Daniel Soóš

V Stropkove 23.3.2018                                             riaditeľ SOŠ                                                                                                                                  Hlavná 6, Stropkov

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria