Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Automobily AUO
Biológia BIO
Cestovný ruch CTO
Cudzí CUJ
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z odborného kreslenia COK
Dejepis DEJ
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a riadenie EKR
Ekonomika súkromného podnikania ESP
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnika a automatizácia ELA
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske výpočty HVY
Hotelové služby HSZ
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika INF
Konštrukcia motorových vozidiel KMV
Konverzácia z cudzieho jazyka KCJ
Manažment v spoločnom stravovaní MVS
Marketing MKT
Matematika MAT
Matematika MAT
Materiály MTE
Mechanika MEC
Náboženská výchova NBV
Náboženská/Etická výchova NBV/ETV
Náuka o materiáloch NML
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax ODP
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odborný výcvik OVY
Poľnohospodárska výroba POV
Potraviny a výživa PVY
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
Psychológia a spoločenská výchova PSV
Psychológia práce a trhu PPU
Regionálna gastronómia REG
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia SKO
Spoločenská výchova SVY
Správanie Spr
Stolovanie STO
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Športové hry SPH
Technické kreslenie TCK
Technika prevádzky TPY
Technológia TEC
Technológia TEC
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Účtovníctvo a štatistika UCS
Úvod do sveta práce USP
Úvod do sveta práce USP
Výchova k podnikaniu VYP
Výpočtová technika VYT
Výrobné zariadenia VBN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy podnikania ZPD
Základy strojárstva ZLR
Základy účtovníctva ZYU
Zariadenia prevádzok ZRP
Zariadenia závodov ZAV
Zdravoveda ZDR
Živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria